Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Zásady a pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov

Firma Sykoralock s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, v súlade s Nariadením GDPR Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Kontaktné informácie: 
Sykoralock s.r.o. , Chotárna 57, 911 05 Trenčín 
IČO: 51895692
DIČ: 2120851700

1. Zákonnosť a transparentnosť spracúvania

Všetky Vaše osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom. Údaje spracúvame len v nevyhnutne potrebnom rozsahu a po nevyhnutne dlhú dobu. S cieľom poskytnúť Vám všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov sme pre Vás spísali nasledujúce riadky.

 2. Aké osobné údaje spracovávame

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktných formulároch na našich stránkach nás môžete požiadať o nezáväznú obhliadku či o viac informácii o produktoch a službách, ktoré ponúkame. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje  

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa (miesto poskytovania služby)
 • Mesto (alebo miesto poskytovania služby) - mesto/obec

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

Neplnoletí
Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

B. Štatistické údaje stránok

Ak navštívite naše verejne prístupné stránky nezhromažďujeme od vás žiadne osobné údaje. Pri návšteve našich webových stránok štandardne ukladáme nasledujúce štatistické údaje, avšak bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobe a absolútne anonymne:

 • anonymizovaná IP adresu (internetová protokolovacia adresa) prístupového počítača
 • webová stránka, z ktorej nás navštevujete (URL)
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • dátum a dobu trvania návštevy
 • typ prehliadača a jeho nastavenia
 • operačný systém

Minimalizácia údajov
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú primerané, relevantné a sú obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Správnosť a aktuálnosť údajov 
Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú podľa potreby na základe Vašich informácií aktualizované v súlade s Vašimi právami a budú vždy bezodkladne opravené alebo vymazané, pokiaľ sú tieto údaje nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú.

3. Spôsob spracovania osobných údajov

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám. 

Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané zakódovane certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Jedná sa o uznávanú a veľmi rozšírenú techniku. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, straty alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme vás, že naši pracovníci, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

V prípade vášho záujmu o osobné stretnutie s naším odborným konzultantom, alebo obchodným zástupcom, a tento je naším oprávneným zmluvným sprostredkovateľom, poskytneme mu vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade a platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

Integrita a dôvernosť
Vaše osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení.

4. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby (osobné stretnutie, poskytnutie informácií o produktoch a službách), alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Vaše osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky tovaru alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Minimalizácia uchovávania 
Vaše osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu, najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú

5. Pre aké účely osobné údaje spracovávame

Ak prejavíte záujem o naše produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo sa rozhodnete používať naše platené služby na základe zmluvy, evidujeme vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 2A na  právnom základe Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Obmedzenie účelu
Vaše osobné údaje získavame na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nebudú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. O účele spracovania Vašich osobných údajov budete informovaný pri ich získavaní

6. Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
 • práva na opravu,
 • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
 • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@dveresherlock.sk alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.

Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov. 

Každý internetový užívateľ by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho súkromia.

7. Zodpovednosť

Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie týchto zásad spracovania a ochrany osobných údajov a je pripravená tento súlad preukázať kompetentným subjektom.

V Trenčíne
Dňa 25.5.2018

Naši partneri